Regler för serveringstillstånd

Det finns vissa regler som du måste känna till när du söker serveringstillstånd. Vi har sammanställt alla regler på ett enkelt sätt nedan. Checklista!

Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta kommuners hemsida.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från kommun till kommun. Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift.

För att få stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du uppfylla vissa krav. Du måste vara personligt och ekonomiskt lämplig.

 • Du måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara straffad för något allvarligare brott de senaste tre åren.
 • Du måste visa att du har kunskaper om alkohollagen. Kommunen kan kräva att du gör ett prov som visar att du har kunskaper om alkohollagen. Om det är ett bolag som söker måste hälften av bolagsmännen visa sådana kunskaper.
 • Ditt företag måste vara registrerat hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Du får inte ha några allvarligare ekonomiska anmärkningar, t.ex. konkurs eller betalningsanmärkningar.
 • Du måste kunna visa hur du finansierat inköpet av restaurangen.
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Även om du och ditt företag uppfyller alla lämplighetskrav kan kommunen ändå säga nej till din ansökan.

Om kommunen bedömer att alkoholserveringen på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Med detta menas att kommunen till exempel kan neka serveringstillstånd om man tror att serveringen kan ge upphov till störningar för omgivningen, dra till sig mycket ungdomar eller ligger i ett restaurangtätt område. Vad som definieras som olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa ska framgå av kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida. Om de inte gör det så kan du kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Ett gott råd är att om du har för avsikt att etablera dig i en för dig ny kommun så ta alltid först reda på vad som står i kommunens alkoholpolitiska riktlinjer. Försök att få ansökan så komplett som möjligt när du lämnar in den till kommunen. Ju mer komplett ansökan är vid ansökningstillfället ju kortare blir kommunens handläggningstid. Normal handläggningstid i de flesta kommuner är mellan två till tre månader. Enligt lag får handläggningstiden inte var längre än fyra månader från det att ansökan är komplett.

Serveringstillstånd regler

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas en ansökan som avser stadigvarande servering:

 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
 • Hyreskontrakt
 • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
 • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
 • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
 • Ritning över lokalen
 • Beskrivning av lokalens brandskydd
 • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
 • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
 • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter (Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden (avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i)
 • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version” (avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag). Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
 • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
 • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.
Kommunen kan även komma att begära in andra handlingar!

Serveringstillstånd bild