Allmänt om serveringstillstånd

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara säljas av den har särskilt tillstånd (serveringstillstånd). För försäljning av folköl räcker det med att man anmäler till kommunen att man tänker sälja och att man även säljer matvaror i butiken eller har en restaurangrörelse som säljer tillredd eller tillagad mat.

Det är kommunen där restaurangen ligger som meddelar serveringstillstånd. Ansökan ska göras skriftligen. Ansökningsblanketter hittar du vanligen på kommunens hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften varierar från kommun till kommun. Om du av någon anledning skulle få avslag på ansökan så får du inte tillbaka dina pengar. Kommunen har även rätt att ta ut en årligtillsynsavgift. Även denna avgift varierar från kommun till kommun.

Den som fått serveringstillstånd är skyldig att meddela kommunen när man har för avsikt att påbörja verksamheten. Även verksamheten läggs ned eller det sker ett längre avbrott i verksamheten ska detta anmälas. Om tillståndshavaren är ett bolag ska förändringar i ägarkretsen anmälas till kommunen. Anmälan ska ske i förväg.

Serveringstillståndet gäller en viss lokal. Lokalen ska vara så utformad att personalen kan ha kontroll över vad som sker. Servering får bara ske i den godkända lokalen. Gästerna får inte ta med sig egen alkoholdryck i lokalen. De får heller inte ta med sig alkoholdryck ut från lokalen. Folköl är dock tas med från ett serveringsställe. Gästerna kan även tillåtas att ta med sin egen folköl.

En grundläggande förutsättning för att få serveringstillstånd är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vilket innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. Restaurangen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser inom restaurangområdet, en överblickbar serveringsyta och en god standard på den allmänna utrustningen.
För att få servera alkohol på en uteservering måste du utöver tillståndet från kommunen även ha polisens tillstånd för själva uteserveringen. Själva uteserveringen ska vara tydligt avgränsad.

För att undvika allvarliga brandolyckor måste lokalen även vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt att all personal vet vad de ska göra om det skulle börja brinna och att alla utrymningsvägar hålls fria och att utrymningsskyltarna fungerar som de ska.

Det finns dock ett undantag där serveringstillstånd inte behövs och det är om serveringen

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
  • Det är inte ofta alla dessa kriterier är uppfyllda. Grundregeln är alltså att all försäljning av alkohol kräver serveringstillstånd.