Återkallelse m.m.

Om en tillståndshavare inte sköter sig har kommunen möjlighet att meddela en erinran, meddela en varning eller att återkalla tillståndet. Erinran eller varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelse av bestämmelserna i alkohollagen. I allvarligare fall ska återkallelse kunna ske utan föregående varning.

En erinran är tänkt att användas vid lindrigare förseelser.

Varning är tänkt att användas vid överträdelser som är allvarliga men inte allvarlig att det är nödvändigt att återkalla tillståndet. Om någon fått flera erinringar, särskilt om de avser samma typ av förseelse, bör kommunen överväga att meddela varning.

Kommunen ska återkalla tillståndet om

tillståndet inte längre gäller
om tillståndshavaren vet om att det på stället bedrivits brottslig verksamhet utan att han har ingripit
tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller på annat sätt gjort sig olämplig på sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd.
Om tillståndshavaren fått flera varningar och det inte skett någon bättring ska tillståndet också återkallas.

Om restaurangen säljs till annan ska kommunen alltid återkalla säljarens tillstånd innan den nye ägaren kan få sitt tillstånd. Om det är rörelsen (aktiebolag eller handelsbolag) som säljs ska detta anmälas till kommunen och de nya bolagsmännen prövas i vanlig ordning. Vid en sådan försäljning blir det aldrig fråga om att återkalla tillståndet annat än om de nya bolagsmännen skulle visa sig vara olämpliga.

Bestämmelserna om återkallelse, varning och erinran innebär således att ett serveringstillstånd kan återkallas om det på serveringsstället sker brottslig verksamhet som narkotikahandel, häleriverksamhet prostitution eller liknande och tillståndshavaren inte meddelar polisen och kommunen detta. En annan återkallelsegrund kan vara att det vid flera tillfällen förekommit överservering och servering till personer under 18 år. Kommunen kan också återkalla tillståndet om bolaget som har tillståndet får stora skatteskulder, inte betalar skatter och avgifter i tid eller om någon av bolagsmännen gör sig skyldig till brottslig handling.

Om förseelsen inte är så allvarlig kan kommunen i stället för att återkalla tillståndet meddela en varning. Om en tillståndshavare fått en eller flera varningar och gör sig skyldig till en ny förseelse som inte är bagatellartad bör kommunen överväga att återkalla tillståndet.

Vid lindrigare förseelser ska kommunen i första hand välja att meddela en erinran.

Om ett serveringstillstånd har återkallats måste serveringen omedelbart upphöra.