Den svenska alkoholpolitiken

I alkohollagen (2010:1622) finns bestämmelser om servering av alkoholdrycker. I lagen finns även bestämmelser om tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit samt införsel, import, utförsel, export och handel med sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat.

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till minskad alkoholkonsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på området. Det är särskilt viktigt att lagen ger barn och unga det skydd de behöver.

Alkoholskatten och detaljhandelsmonopolet (Systembolaget) är de viktigaste alkoholpolitiska verktygen för att nå målet. Genom skattebestämmelserna och Skatteverkets och Tullverkets kontroll regleras tillgängligheten och flödet av alkoholhaltiga varor i landet. Genom Systembolaget har samhället kontroll över den allmänna tillgängligheten till alkoholdrycker, och i alkohollagen finns bestämmelser som rör hanteringen av alkoholdrycker.

Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning som är till för att

 • motverka berusningsdrickande
 • motverka alkoholservering till underåriga
 • I lagen finns det särskilda regler för hur serveringen ska gå till och vem som får servera. Försäljningen ska ske på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras och den som har hand om serveringen ska se till att det råder ordning och nykterhet på restaurangen.

  Alkohollagen ställer krav på att serveringspersonalen tar ansvar för sina gäster genom att

 • förebygga och minska berusningsdrickandet
 • förebygga och minska risken för sociala och medicinska skador
 • För att få handla på Systembolaget måste du ha fyllt 20 år. För att få handla folköl och för att bli serverad alkoholdryck på restaurang måste du ha fyllt 18 år. Anledningen till att du inte behöver vara 20 år för att bli serverad på restaurang är att här förväntas serveringen ske under uppsikt av ansvarstagande personal.

  En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. När det gäller servering av alkohol på restaurang har flera myndigheter ansvar för tillsyn.

  Folkhälsomyndigheten som är landets högsta nationella tillsynsmyndighet ansvarar för den övergripande tillsynen av att alkohollagens regler efterlevs. Myndigheten ger allmänna råd och skriver föreskrifter som länsstyrelserna, kommunerna, polisen och tillståndshavarna har att rätta sig efter. Nedanstående myndigheter har tillsynsansvar med stöd av bestämmelserna i alkohollagen.

  Länsstyrelserna har tillsyn inom länet och är regional tillsynsmyndighet (länet). Länsstyrelserna ska även hjälpa kommunerna med råd och stöd.

  Kommunerna har huvudansvaret för den dagliga tillsynen av servering på restaurang. Kommunen är den myndighet som meddelar serveringstillstånd och som kan meddela erinran, varning eller återkalla ett serveringstillstånd för en tillståndshavare som inte sköter sig. Varje kommun ska ha alkoholpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna bör ge den som söker serveringstillstånd vägledning om vad som gäller enligt lagen men också en redogörelse för de lokala överväganden som kommunen kan ha gjort. Riktlinjerna kan t.ex. innehålla lokala bestämmelser om att kommunen inte meddelar serveringstillstånd efter ett visst klockslag eller att kommunen inte tillåter alkoholservering i sina skol -och idrottsanläggningar.

  Polisen har också ett stort ansvar för tillsynen av att alkoholserveringen sker på rätt sätt. Polisen gör ofta tillsyn tillsammans med kommunen. Polisen är också en obligatorisk remissinstans vilket betyder att en kommun inte får fatta ett beslut om stadigvarande serveringstillstånd om polisen inte fått yttra sig. Tanken är att polisen yttrande ska ha stor betydelse när kommunen fattar sitt beslut.

  Andra myndigheter som också har tillsynsansvar men med stöd av annan lagstiftning är,

 • Konsumentverket ska övervaka att reglerna för marknadsföring av alkoholdrycker följs. De gör sina kontroller med stöd av Marknadsföringslagen (2008:486).
 • Skatteverket kontrollerar kassaapparaterna och personalliggarna. De gör sin tillsyn med stöd av Lag (2007:592) om kassaregister m.m. och Lag (2006: 575) om särskild skattekontroll i vissa branscher. De kan också vara sakkunniga åt annan tillsynsmyndighet.
 • Räddningstjänsten kontrollerar att lokalerna där servering sker är brandsäkra. De gör sin kontroll med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Kommunernas miljöförvaltningar kontrollerar att livsmedelslagstiftningen efterlevs och att onödigt buller inte uppstår. De gör sina kontroller med stöd av Livsmedelslagen (2006:804).