Krav på person och lokal

Alkohollagen ställer stora krav på de som söker tillstånd att få servera alkoholdrycker. De sökande ska vara personligt och ekonomiskt lämpliga.

För att vara personligt lämplig krävs att sökanden

 • inte är straffad för några allvarligare brott de senaste tre åren
 • avlägger ett prov hos kommunen som visar att sökanden har kunskaper i alkohollagen och anslutande författningar
 • har fyllt 20 år.
 • För att vara ekonomiskt lämplig krävs att sökanden

 • inte är restförd för skatter och avgifter eller har allvarliga ekonomiska anmärkningar
 • är registrerad för moms och arbetsgivaravgift
 • kan redovisa för hur köpet av restaurangen finansierats
 • Om sökanden är en juridisk person (aktiebolag eller handelsbolag) måste alla personer som ingår i bolaget ha en god personlig vandel och uppfylla det ekonomiska lämplighetskravet. Dock räcker det med att hälften av bolagsmännen har kunskap om alkohollagen.

  Kommunen har alltid rätt att göra en prövning av alla personer som man tror kommer att ha ett betydande inflytande över rörelsen. Sådan person brukar kallas PBI (Person med Betydande Inflytande). Detta innebär att en person som satsat mycket pengar i en rörelse eller person som på annat sätt kan antas påverka verksamheten ska prövas hos polisen och Skatteverket. Om en eller flera bolagsmän byts ut efter det att bolaget fått tillstånd ska detta anmälas till kommunen som på vanligt sätt prövar de nya bolagsmännens lämplighet.

  Vid stadigvarande servering till allmänheten ställer lagen krav på att sökanden ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Restaurangen ska kunna servera ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat fram till kl. 23.00. Ny matlagningsteknik, såsom t.ex. sous-vide teknik, utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard, t.ex. ska inte vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn anses vara tillräcklig utrustning. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett antal enklare rätter, t. ex kalla rätter och maträtter som värms i mikrovågsugn.
  På serveringsstället ska det även finnas ett lämpligt antal sittplatser för matserveringen. Om det finns en drinkbar ska den utgöra en mindre del av serveringsställets totala yta och ligga i anslutning till matsalen.

  Kravet på servering av mat innebär att tillståndshavaren ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Tillståndshavare ska kunna erbjuda sina gäster såväl förrätter, som huvudrätter och efterrätter.

  Det är inte något nödvändigt krav att varma maträtter kan serveras, förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den allmänna standard som krävs för serveringstillstånd. Däremot kan serveringstillstånd inte medges om enbart enklare rätter, såsom t.ex. smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd är det enda som erbjuds. Detta innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan komma ifråga för att få serveringstillstånd. Vad som ovan skrivits om kök och matutbud gäller även för cateringverksamhet.

  Om en ansökan avser tillfälligt tillstånd till allmänheten eller servering till slutet sällskap räcker det med att tillhandahålla tillredd mat. I dessa sammanhang ställer lagstiftaren med andra ord inte lika stora krav på maten som vid servering till allmänheten.

  Vid pausservering på teater eller konsertlokal och vid provsmakning behöver det inte finnas lagad eller tillredd mat.
  Alla lokaler som används för servering till allmänheten eller till slutet sällskap ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.
  Kravet på personlig och ekonomisk lämplighet liksom kravet på köket gäller självklart även efter det att serveringstillstånd meddelats. Om en tillståndshavare döms för någon form av brottslighet eller visar sig vara ekonomisk olämplig kan tillståndet återkallas.

  Om miljöförvaltningen vid kontroll konstaterar att köket inte längre uppfyller lagens krav kan de förbjuda fortsatt verksamhet. I ett sådant fall då en tillståndshavare inte längre kan servera mat får heller inte alkoholdrycker serveras.
  Kommunen kan avslå en ansökan även om sökanden uppfyller alla krav på lämplighet om kommunen anser att serveringen har en olämplig belägenhet eller kan befaras medföra störningar i fråga om ordning och nykterhet eller om kommunen anser att det finns särskild risk för människors hälsa. Med belägenhet menas geografisk belägenhet, t.ex. närhet till en skola eller känsligt bostadsområde. Om kommunen har sådana tankar ska det framgå av kommunens riktlinjer.