Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (personalligare)


Den här lagen gäller för all näringsverksamhet som avser restaurang, hit räknas även pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, café, personalmatsal, catering och centralkök. Alla som driver någon av dessa verksamheter är skyldig att föra s.k. personalliggare. Skyldigheten gäller inte enskild näringsidkare där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.


Personalliggaren ska innehålla uppgifter om näringsidkarens namn, personnummer eller organisationsnummer. Varje dag ska de personer som är verksamma i rörelsen skriva in sig i personalliggaren. Den anställdes namn och personnummer ska framgå liksom vilken tid arbetspasset påbörjades. När den anställde går hem ska även detta antecknas i personalliggaren.


Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverkets personal. Uppgifterna ska sparas i två år efter beskattningsåret utgång. För att identifiera de personer som är verksamma i rörelsen har Skatteverket rätt att begära att de anställda legitimerar sig. Kontrollbesök får göras utan att näringsidkaren informeras i förväg.


Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om det visar sig att näringsidkaren inte har någon personalliggare, all personal inte är inskriven, uppgifterna i sparats på rätt sätt eller om personalliggaren inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är på 10 000 kr. Om det vid återbesök inom ett år konstaterar nya överträdelser får en ny kontrollavgift på 20 000 kr tas ut.