Överklagande

De beslut som kommunen fattar med stöd av alkohollagen gäller omedelbart. Till beslutet ska bifogas en besvärshänvisning som beskriver hur man gör för att överklaga beslutet. Alla beslut går att överklaga. Ett överklagande ska ställas till den kommun som fattat beslutet inom tre veckor efter det att tillståndshavaren fått kännedom om beslutet. Att överklagandet ställs till kommunen beror på att kommunen ska ges möjlighet att ändra sig. Om kommunen inte tycker att det finns anledning att ändra på beslutet ska kommunen skicka överklagandet till Förvaltningsrätten som avgör ärendet.

Även Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till Kammarrätten men då måste klaganden ha fått s.k. prövningstillstånd. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, även då krävs prövningstillstånd. Det är bara ett fåtal alkoholärenden varje år som slutligen avgörs av Högsta Förvaltningsdomstolen.