Servering av alkoholdrycker

Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller till den som inte fyllt 18 år. Alkoholdryck får heller inte lämnas ut om det kan antas att annan än den som beställt drycken kommer att dricka upp den (langning). Det är den som lämnar ut drycken som har skyldighet att se till att ingen under 18 år eller märkbart påverkad gäst blir serverad. Tänk därför på att inte lämna ut en alkoholdryck om du inte är säker på vem som kommer att dricka upp den. Den kan lämnas vidare till någon som är under 18 år eller märkbart påverkad. I ett sådant fall är det alltid den som serverat drycken som har ansvaret. I lagen står det att den som lämnar ut alkoholdryck ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.

Serveringstillståndet gäller för ett visst avgränsat utrymme. Det finns dock möjlighet för flera tillståndshavare att efter ansökan och medgivande av kommunen disponera ett gemensamt serveringsutrymme. Denna möjlighet kan användas både vid stadigvarande servering men framförallt vid olika typer av festivaler och liknande. Alla lokaler som används för servering till allmänheten eller till slutet sällskap ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringstillstånd kan ges för

 • servering till allmänheten
 • företag eller annat slutet sällskap
 • Om tillståndet är stadigvarande kan det avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.
  När det gäller tillfälliga tillstånd kan de avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
  Tillståndet kan avse spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker.

  Provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang som är riktade till allmänheten (t.ex. en vinmässa) är tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattas av de drycker som ska provsmakas. Sådan provsmakning ska alltid anmälas till kommunen i förväg. Det är även möjligt för en eller flera partihandlare att få ett tillfälligt tillstånd för provsmakning.

  Vid provsmakning behöver det inte finnas lagad mat. Provsmakning betyder inte att provet är gratis. Även här gäller att alkoholdrycker inte får lämnas som gåva. Lagstiftaren har tänkt sig att det bara är en liten mängd som ska provsmakas.
  Även den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har permanent serveringstillstånd kan efter anmälan till kommunen erbjuda provsmakning. Finns inte stadigvarande tillstånd går det att söka särskilt tillstånd för provsmakning.

  Om provsmakningen avser allmänheten ska anmälan förutom tillståndshavarens namn och organisationsnummer även uppgift om:

 • serveringsställe
 • namn på de partihandlare om ska delta som utställare
 • hur ordning och nykterhet ska säkerställas
 • hur betalning ska gå till och
 • dag och tid för arrangemanget
 • Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker och vill krydda spritdryck för försäljning som snaps i den egna rörelsen ska anmäla detta till kommunen.

  Till anmälan ska, utöver uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer, bifogas uppgift om:

 • serveringsställets namn
 • vilken spritdryck som ska användas
 • vilka kryddor som ska användas
 • vilken mängd som årligen ska kryddas
 • Kryddning av den egna snapsen är det enda undantaget från förbudet att tillverka. omförpacka eller buteljera alkoholdrycker. Tanken är att framställningen ska ske i liten skala. För att blanda egna shots krävs tillverkningstillstånd.
  Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan få ett stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att företagaren har ett eget kök för tillredning av mat. Cateringtillstånd kan sökas och beviljas i flera kommuner men det räcker med att företagaren har ett eget kök i en kommun. Varje cateringtillfälle ska anmälas i kommunen på en särskild blankett. Lokalen i vilken arrangemanget ska bedrivas ska godkännas av kommunen vid varje anmälningstillfälle.

  Till anmälan ska, utöver uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer, bifogas uppgift om:
  adress

 • dag och tid för arrangemanget
 • antal personer i det slutna sällskapet
 • lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Om serveringen sker i hemmet eller annan privat lokal behöver inte uppgift om lokalen lämplighets brandsäkerhetssynpunkt lämnas.
  De hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd kan även bedriva servering av alkoholdrycker på hotellrummen (rumsservering). På ett sådant rum kan även servering ske från minibar. Det är serveringspersonalen som ska lämna ut alkoholdrycken. Gästen själv kan inte tillåtas hämta den. Även på hotellrum gäller att man inte lämnar ut alkoholdryck till person under 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel.

  Den som har tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten eller stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap får endast köpa de alkoholdrycker som behövs i rörelsen från Systembolaget(detaljhandelsbolaget) eller partihandlare. Den som har tillfälligt serveringstillstånd får bara köpa alkoholdryckerna från Systembolaget.

  Flera tillståndshavare kan gå samman och ansöka om att få disponera ett gemensamt serveringsområde(t.ex. i en Galleria eller under en festival). Om kommunen meddelar ett sådant serveringstillstånd så ansvarar varje enskild tillståndshavare för att det råder ordning och nykterhet inom serveringsområdet. Vid misskötsamhet som inte kan härledas till någon särskild tillståndshavare ska hela det gemensamma tillståndet återkallas, men varje tillståndshavare får behålla sitt eget tillstånd och avgränsa det på vanligt sätt.

  Under hela den tid servering pågår måste det finnas en serveringsansvarig närvarande. Tillståndshavaren/tillståndshavarna är med automatik serveringsansvariga, men all övrig personal som ska vara serveringsansvarig måste anmälas till kommunen. En sådan anmälan kostar ingenting. Någon prövning görs inte av en serveringsansvarig. Det räcker med att tillståndshavaren anser att personen är lämplig för uppgiften. För att vara serveringsansvarig måste man ha fyllt 20 år. Den som utses till serveringsansvarig ska vara en person som tillståndshavaren kan lita på. En person som kan träda in i tillståndshavarens ställe om inte han är på plats, en person som kan hjälpa till om det blir myndighetskontroll eller som kan klara av svårare situationer som kan uppstå på restaurangen.

  All personal som anlitas som köks- eller serveringspersonal ska vara anställd av tillståndshavaren eller ett bemanningsföretag. Detta gäller även annan personal som har betydelse för ordning och nykterhet på stället, t.ex. entrévärdar. Även kassa- och garderobspersonal kan räknas hit om kommunen skulle anse att de har betydelse för ordning och nykterhet. Förordnade ordningsvakter har stor betydelse för ordning och nykterhet men eftersom de står under kontroll av polisen behöver de inte vara anställda av tillståndshavaren eller av bemanningsföretag.

  Restaurangskolor och restauranger som låter elever arbete i utbildningssyfte behöver inte ha eleverna anställda.
  Kommunen beslutar om restaurangernas serveringstider. Om inte kommunen beslutar annat får servering av alkoholdrycker på restaurang ske mellan kl. 11.00- 01.00, den s.k. normaltiden. Om kommunen anser att det är lämpligt att servera efter kl. 01.00 har man rätt att ge senare serveringstid. När kommunen bestämmer serveringstidens längd ska de ta stor hänsyn till vad polisen och miljöförvaltningen anser. Polisen kan ha synpunkter på om restaurangen ligger i ett känsligt område och miljöförvaltningen kan ha synpunkter om det ligger bostäder i närheten av restaurangen. Om kommunen vill begränsa möjligheten att ha öppet efter kl. 01.00 ska detta framgå av kommunens alkoholpolitiska riktlinjer.

  Trettio minuter efter serveringstidens utgång måste alla gäster ha lämnat lokalen. En restaurang med serveringstillstånd till kl. 01.00 ska alltså vara tom kl. 01.30. Naturligtvis får personalen stanna kvar för att räkna kassan och för att städa men det får inte finnas några gäster i lokalen. Gästerna har således 30 minuter på sig att dricka upp sina drycker. Under denna tid är det tillåtet att servera folköl och alkoholfria drycker.

  Priset på en alkoholdryck får inte sättas lägre än inköpspriset plus skäligt tillägg. Det skäliga tillägget anses vara 25 procent, vilket innebär att en dryck som kostar 100 kr inköp som lägst kan säljas för 125 kr. Det är viktigt att prissättningen är sådan att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas på bekostnad av de med lägre alkoholhalt. Något högsta pris för vad en alkoholdryck får kosta på restaurang finns inte.

  Det är inte tillåtet med kampanjer som köp två betala för en. En sådan kampanj bryter även mot marknadsföringsreglerna. Däremot är det tillåtet med s.k. Happy Hour under förutsättning att alla alkoholsvagare drycker sänks procentuellt lika mycket som Happy Hour drycken. Om priset på en stor starköl sänks med 30 procent under en viss tid måste alla alkoholsvagare drycker procentuellt sett sänkas lika mycket. Under den tid restaurangen har Happy Hour bör det även finnas en särskild Happy Hour meny där maten är billigare än vanligt.

  Det ska alltid finnas s.k. lättdrycker (alkoholfria drycker) att beställa. Gästerna får inte ta med sin egen alkoholdryck in på restaurangen. Bara de drycker som köpts in från Systembolaget eller från en partihandlare får säljas. Detta innebär att om någon vill ta med egen alkohol till sin födelsedagsfest men låta restaurangen stå för maten och serveringen av dryckerna så är detta inte möjligt. Inte heller får gästerna ta med sig spritdryck, vin, starköl eller annan jästalkoholdryck som är inköpt på restaurangen från serveringsstället. Folköl utgör dock ett undantag. Sådan dryck får tas med till restaurangen och även tas med från restaurangen. Om en gäst kommer till restaurangen och har en systemkasse med sig bör du be gästen att få ta hand om kassen till dess gästen går hem.

  Den som driver restaurang får inte bjuda sina gäster på alkoholdryck. Om du vill kompensera en gäst för att något blivit fel vid serveringen kan du i stället bjuda på någon maträtt. En partihandlare har rätt att bjuda en tillståndshavare och hans personal på alkoholdryck för att t.ex. marknadsföra ett nytt vin.

  Alkoholdryck som inte får säljas i en butikslokal får heller inte finns i en sådan lokal. För servering till passagerare på tåg i internationell trafik gäller inte alkohollagens regler. Om du säljer din restaurang kan du även sälja ditt lager av alkoholdrycker till köparen om denne har rätt att bedriva restaurangrörelse. Du har även rätt att sälja till Systembolaget (detaljhandelsbolaget). Det samma gäller om du av någon anledning lägger ned rörelsen.

  Om en tillståndshavare går i konkurs upphör tillståndet omedelbart att gälla. Vid en konkurs utses alltid en konkursförvaltare. Vill konkursförvaltaren att verksamheten ska fortsätta under hans ledning ska han göra en ny ansökan hos kommunen. Kommunen är skyldig att behandla en sådan ansökan med förtur.

  Om den som har serveringstillstånd dör eller blivit omyndigförklarad och vill dödsboet eller förvaltaren fortsätta verksamheten ska detta anmälas till kommunen inom två månader. Har anmälan inte inkommit inom två månader upphör tillståndet att gälla.