Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Två tidigare lagar, Lag om kassaregister m.m. och Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher har slagits samman och ingår nu i vad som heter Skatteförfarandelagen (SFL). I denna lag regleras hur du som näringsidkare ska hantera personalliggaren och kassaregistret.

Kassaregister Se även avsnittet Lag om kassaregister m.m.
Av 39 kapitlet 4 § SFL framgår att ”Den som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot kontokort ska använda kassaregister.” Om din omsättning inte överstiger en årlig försäljning på 4 basbelopp behöver du inte ha ett kassaregister.
Enligt 7 § SFL ska all försäljning registreras i ett certifierat(godkänt) kassaregister. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka kassaregister som är certifierade. Vid varje försäljning ska du ta ut ett av kassaregistret framställt kvitto och ge kvittot till gästen. Av kvittot ska det framgå på vilket sätt gästen betalt, kontant eller med kort.
Skatteverket arbetar väldigt aktivt med kontroll av att kassaregistret används på rätt sätt. De kan t.ex. ha personal som äter lunch på din restaurang för att kontrollera att din personal stämplat in all försäljning och att personalen erbjuder alla gäster ett av kassaregistret framställt kassakvitto.
Skatteverkets personal har rätt att vid sitt besök be dig att skriva ut en Z-bong och räkna kassan för att säkerställa att all försäljning är instämplad.
Om personalen medvetet eller av misstag inte stämplat in all försäljning eller inte erbjudit alla gäster ett kvitto kan Skatteverket besluta om att restaurangen ska betala en s.k. kontrollavgift på 10 000 kronor. Om det vid ett återbesök konstateras fortsatta brister blir avgiften 20 000 kronor.
Det är alltid tillståndshavaren som har det yttersta ansvaret. Även om du som ägare inte stått i kassan när misstaget begicks är det ändå alltid tillståndshavaren som får betala kontrollavgiften.

Personalliggare Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher
Av 39 kapitlet 11 § SFL framgår att ”Den som bedriver restaurang- eller frisörverksamhet ska föra en personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.”
Om det är fråga om näringsverksamhet där bara ägaren, dennes fru eller man och barn under 16 år arbetar behöver personalliggare inte föras. Det samma gäller om det är fåmansföretag där bara företagsledaren, dennes fru eller man och barn under 16 år arbetar.
Detta betyder att all personal som är verksam i rörelsen alltid måste vara inskriven i personalliggaren. Det ska gå att identifiera personerna genom att de efter sitt namn skrivit sitt personnummer. Skatteverket personal har rätt att närsomhelst titta i personalliggaren och be att personalen legitimerar sig. Även polisen har rätt att göra en sådan kontroll.
Ibland kan det hända att någon i personalen har skyddad identitet eller av annan anledning inte vill skriva sitt personnummer i personalliggaren. Skatteverket har då gått med på denne person får en siffra som skrivs in i personalliggaren och att det på restaurangens kontor finns en lapp med anteckning om vem i personalen som har denna siffra.
Personalen ska skriva in sig när arbetspasset börjar och skriva ut sig då passet avslutas. Alla anteckningar ska ske med skrift som inte går att sudda ut. Därför kan inte blyertspenna användas.
Av personalliggaren ska det även framgå namn och organisationsnummer på tillståndshavaren.
Enligt 12 § SFL ska personalliggaren alltid finnas i restauranglokalen om Skatteverket vill titta i den.
Även här arbetar Skatteverket mycket aktivt och även vid brister avseende personalliggaren kan Skatteverket besluta om en kontrollavgift på 10 000 kronor och vid upprepade brister 20 000 kronor. Dessutom kan Skatteverket besluta om kontrollavgift på 2 000 kronor för varje anställd som inte är antecknad eller felaktigt antecknad.