Tillstånds- och tillsynsmyndigheter enligt alkohollagen

Du måste skriftligen ansöka om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsavgiften varierar från kommun till kommun. Om kommunen av någon anledning inte meddelar tillstånd får du inte tillbaka dina pengar. När du lämnat in din ansökan skickar kommunen den till polisen, Skatteverket och miljöförvaltningen för att få höra vad de tycker om ansökan.

Kommunen är också tillsynsmyndighet. De har huvudansvaret för tillsynen. Ofta gör kommunen tillsyn tillsammans med polisen som också är tillsynsmyndighet. För att finansiera sin tillsyn har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. Kommunen är den myndighet som har möjlighet att återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren missköter sig.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för hela länet (regional tillsynsmyndighet) och ska stödja kommunerna i deras arbete. Länsstyrelsen ska också se till att kommunerna följer alkohollagens regler när de meddelar tillstånd.

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet för hela landet. De ska stödja kommunerna, polisen och länsstyrelserna i deras arbete. Myndigheten ger ut riktlinjer och allmänna råd till de andra tillsynsmyndigheterna.

Kommunerna, polisen, länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndigheter med stöd av reglerna i alkohollagen. Du kan även få tillsynsbesök av andra myndigheter som gör tillsyn med stöd av annan lagstiftning. Skatteverket kontrollerar personalliggaren och kassaapparaten, miljöförvaltningen kontrollerar att det är rent och snyggt i köket och räddningstjänsten som kontrollerar brandsäkerheten.

Alla myndigheter har rätt att göra tillsyn utan att det anmäls i förväg. Om en din restaurang får ett tillsynsbesök är du alltid skyldig att låta myndigheten/myndigheterna få tillträde och tillgång till handlingar som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen. De handlingar som myndigheterna kan efterfråga kan vara fakturor, personalliggaren, kassarapporter. Du kan också bli ombedd att ta ut en x-bong, hjälpa till att räkna kassan och att lämna varuprov.

Din bokföring måste vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver restaurangrörelse ska på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokföringshandlingarna. Mer om vad som avses med god bokföringssed kan du läsa under rubriken bokföringslagen.