­

Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Två tidigare lagar, Lag om kassaregister m.m. och Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher har slagits samman och ingår nu i vad som heter Skatteförfarandelagen (SFL). I denna lag regleras hur du som näringsidkare ska hantera personalliggaren och kassaregistret.

Kassaregister Se även avsnittet Lag om kassaregister m.m.
Av 39 kapitlet 4 § SFL framgår att ”Den som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot kontokort ska använda kassaregister.” Om din omsättning inte överstiger en årlig försäljning på 4 basbelopp behöver du inte ha ett kassaregister.
Enligt 7 § SFL ska all försäljning registreras i ett certifierat(godkänt) kassaregister. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka kassaregister som är certifierade. Vid varje försäljning ska du ta ut ett av kassaregistret framställt kvitto och ge kvittot till gästen. Av kvittot ska det framgå på vilket sätt gästen betalt, kontant eller med kort.
Skatteverket arbetar väldigt aktivt med kontroll av att kassaregistret används på rätt sätt. De kan t.ex. ha personal som äter lunch på din restaurang för att kontrollera att din personal stämplat in all försäljning och att personalen erbjuder alla gäster ett av kassaregistret framställt kassakvitto.
Skatteverkets personal har rätt att vid sitt besök be dig att skriva ut en Z-bong och räkna kassan för att säkerställa att all försäljning är instämplad.
Om personalen medvetet eller av misstag inte stämplat in all försäljning eller inte erbjudit alla gäster ett kvitto kan Skatteverket besluta om att restaurangen ska betala en s.k. kontrollavgift på 10 000 kronor. Om det vid ett återbesök konstateras fortsatta brister blir avgiften 20 000 kronor.
Det är alltid tillståndshavaren som har det yttersta ansvaret. Även om du som ägare inte stått i kassan när misstaget begicks är det ändå alltid tillståndshavaren som får betala kontrollavgiften.

Personalliggare Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher
Av 39 kapitlet 11 § SFL framgår att ”Den som bedriver restaurang- eller frisörverksamhet ska föra en personalliggare och i denna dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och löpande dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten.”
Om det är fråga om näringsverksamhet där bara ägaren, dennes fru eller man och barn under 16 år arbetar behöver personalliggare inte föras. Det samma gäller om det är fåmansföretag där bara företagsledaren, dennes fru eller man och barn under 16 år arbetar.
Detta betyder att all personal som är verksam i rörelsen alltid måste vara inskriven i personalliggaren. Det ska gå att identifiera personerna genom att de efter sitt namn skrivit sitt personnummer. Skatteverket personal har rätt att närsomhelst titta i personalliggaren och be att personalen legitimerar sig. Även polisen har rätt att göra en sådan kontroll.
Ibland kan det hända att någon i personalen har skyddad identitet eller av annan anledning inte vill skriva sitt personnummer i personalliggaren. Skatteverket har då gått med på denne person får en siffra som skrivs in i personalliggaren och att det på restaurangens kontor finns en lapp med anteckning om vem i personalen som har denna siffra.
Personalen ska skriva in sig när arbetspasset börjar och skriva ut sig då passet avslutas. Alla anteckningar ska ske med skrift som inte går att sudda ut. Därför kan inte blyertspenna användas.
Av personalliggaren ska det även framgå namn och organisationsnummer på tillståndshavaren.
Enligt 12 § SFL ska personalliggaren alltid finnas i restauranglokalen om Skatteverket vill titta i den.
Även här arbetar Skatteverket mycket aktivt och även vid brister avseende personalliggaren kan Skatteverket besluta om en kontrollavgift på 10 000 kronor och vid upprepade brister 20 000 kronor. Dessutom kan Skatteverket besluta om kontrollavgift på 2 000 kronor för varje anställd som inte är antecknad eller felaktigt antecknad.

Lag (2007:592) om kassaregister m.m.


Som tillståndshavare är du skyldig att registrera all försäljning i ett kassaregister (kassaapparat). Du är också skyldig att alltid lämna gästen ett kassakvitto som är framställt av kassaregistret.


Lagen om kassaregister gäller för de flesta näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Med kontantbetalning avses även betalning med kontokort. Näringsidkare ska till Skatteverket anmäla vilka kassaregister han har. Om ny eller flera kassaregister skaffas ska ny anmälan göras.


Ett kassaregister (kassaapparat) ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som gjorts samt de programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen.


Skatteverkets personal har rätt att när som helst besöka restaurangen för att göra tillsyn. Sådant tillsynsbesök behöver inte anmälas i förväg. Som näringsidkare är du alltid skyldig att släppa in Skatteverkets personal. Du är också skyldig att hjälpa till vid kontrollen.


Skatteverkets personal har rätt att göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och att räkna kassan. Skatteverket har rätt att ta ut en kontrollavgift på 10 000 kr av de näringsidkare som inte har ett kassaregister, inte anmält kassaregistret till Skatteverket, inte på ett tillförlitligt sätt visar alla registreringar som gjorts och som inte löpande registrerar all försäljning. Om Skatteverket gör ett återbesök och felen inte har rättats till får Skatteverket ta ut en ny avgift på 20 000 kr.

Lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (personalligare)


Den här lagen gäller för all näringsverksamhet som avser restaurang, hit räknas även pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, café, personalmatsal, catering och centralkök. Alla som driver någon av dessa verksamheter är skyldig att föra s.k. personalliggare. Skyldigheten gäller inte enskild näringsidkare där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.


Personalliggaren ska innehålla uppgifter om näringsidkarens namn, personnummer eller organisationsnummer. Varje dag ska de personer som är verksamma i rörelsen skriva in sig i personalliggaren. Den anställdes namn och personnummer ska framgå liksom vilken tid arbetspasset påbörjades. När den anställde går hem ska även detta antecknas i personalliggaren.


Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverkets personal. Uppgifterna ska sparas i två år efter beskattningsåret utgång. För att identifiera de personer som är verksamma i rörelsen har Skatteverket rätt att begära att de anställda legitimerar sig. Kontrollbesök får göras utan att näringsidkaren informeras i förväg.


Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om det visar sig att näringsidkaren inte har någon personalliggare, all personal inte är inskriven, uppgifterna i sparats på rätt sätt eller om personalliggaren inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är på 10 000 kr. Om det vid återbesök inom ett år konstaterar nya överträdelser får en ny kontrollavgift på 20 000 kr tas ut.

Bokföringslagen (1999:1078)


Som företagare måste du bokföra alla affärshändelser. Dom företagsledare/ägare är du personligen ansvarig för bokföringen.


Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Med god redovisningssed avses bl. a. att löpande stämma av kassakontot i bokföringen mot den verkliga kassabehållningen. affärshändelser ska bokföras så att det är möjligt att överblicka verksamhetens förlopp, resultat och ställning. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.


Inkomstverifikation av den dagliga försäljningen ska bestå av:


Kassarapport: sammanställning av dagens försäljning. På kasarapporten anges hur stor del av försäljningen som skett i kontanter, kuponger (fordran), kontokort (fordran), kreditförsäljning mot faktura (fordran) eller eventuellt andra betalningsformer var för sig. Kassarapporten ska dateras och undertecknas av den som ansvarar för kassaregistret.


Tömningskvitton från varje kassaregister: s.k. z-utslag ska finnas i löpande nummerordning för varje dag och för varje kassaregister.


Kassakontrollremsor från varje kassaregister: Visar i detalj vad som har registrerats i kassaregistren. I mindre företag som använder endast ett fåtal kassaregister ska den gemensamma verifikationen bestå av kassakontrollremsor och tömningsrapporter från kassaregistren.


Räkenskaperna ska sparas i sju år. Kassakontrollremsor räknas till räkenskapshandlingar och ska därför sparas i sju år.


Om du inte själv hinner eller kan ta hand om restaurangens bokföring är det viktigt att du ber om hjälp av någon bokföringskunnig person.

Straffbestämmelser

Den som medvetet eller av oaktsamhet säljer alkoholdrycker utan tillstånd eller i strid med alkohollagen eller serverar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har köpts från annan än Systembolaget eller partihandlare kan dömas till böter eller fängelse i högt två år. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Den som medvetet eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdryck till någon som inte fyllt 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Överklagande

De beslut som kommunen fattar med stöd av alkohollagen gäller omedelbart. Till beslutet ska bifogas en besvärshänvisning som beskriver hur man gör för att överklaga beslutet. Alla beslut går att överklaga. Ett överklagande ska ställas till den kommun som fattat beslutet inom tre veckor efter det att tillståndshavaren fått kännedom om beslutet. Att överklagandet ställs till kommunen beror på att kommunen ska ges möjlighet att ändra sig. Om kommunen inte tycker att det finns anledning att ändra på beslutet ska kommunen skicka överklagandet till Förvaltningsrätten som avgör ärendet.

Även Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till Kammarrätten men då måste klaganden ha fått s.k. prövningstillstånd. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen, även då krävs prövningstillstånd. Det är bara ett fåtal alkoholärenden varje år som slutligen avgörs av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Återkallelse m.m.

Om en tillståndshavare inte sköter sig har kommunen möjlighet att meddela en erinran, meddela en varning eller att återkalla tillståndet. Erinran eller varning ska vara ett förstahandsalternativ vid överträdelse av bestämmelserna i alkohollagen. I allvarligare fall ska återkallelse kunna ske utan föregående varning.

En erinran är tänkt att användas vid lindrigare förseelser.

Varning är tänkt att användas vid överträdelser som är allvarliga men inte allvarlig att det är nödvändigt att återkalla tillståndet. Om någon fått flera erinringar, särskilt om de avser samma typ av förseelse, bör kommunen överväga att meddela varning.

Kommunen ska återkalla tillståndet om

tillståndet inte längre gäller
om tillståndshavaren vet om att det på stället bedrivits brottslig verksamhet utan att han har ingripit
tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller på annat sätt gjort sig olämplig på sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd.
Om tillståndshavaren fått flera varningar och det inte skett någon bättring ska tillståndet också återkallas.

Om restaurangen säljs till annan ska kommunen alltid återkalla säljarens tillstånd innan den nye ägaren kan få sitt tillstånd. Om det är rörelsen (aktiebolag eller handelsbolag) som säljs ska detta anmälas till kommunen och de nya bolagsmännen prövas i vanlig ordning. Vid en sådan försäljning blir det aldrig fråga om att återkalla tillståndet annat än om de nya bolagsmännen skulle visa sig vara olämpliga.

Bestämmelserna om återkallelse, varning och erinran innebär således att ett serveringstillstånd kan återkallas om det på serveringsstället sker brottslig verksamhet som narkotikahandel, häleriverksamhet prostitution eller liknande och tillståndshavaren inte meddelar polisen och kommunen detta. En annan återkallelsegrund kan vara att det vid flera tillfällen förekommit överservering och servering till personer under 18 år. Kommunen kan också återkalla tillståndet om bolaget som har tillståndet får stora skatteskulder, inte betalar skatter och avgifter i tid eller om någon av bolagsmännen gör sig skyldig till brottslig handling.

Om förseelsen inte är så allvarlig kan kommunen i stället för att återkalla tillståndet meddela en varning. Om en tillståndshavare fått en eller flera varningar och gör sig skyldig till en ny förseelse som inte är bagatellartad bör kommunen överväga att återkalla tillståndet.

Vid lindrigare förseelser ska kommunen i första hand välja att meddela en erinran.

Om ett serveringstillstånd har återkallats måste serveringen omedelbart upphöra.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter enligt alkohollagen

Du måste skriftligen ansöka om serveringstillstånd i den kommun där restaurangen ligger. Ansökningsavgiften varierar från kommun till kommun. Om kommunen av någon anledning inte meddelar tillstånd får du inte tillbaka dina pengar. När du lämnat in din ansökan skickar kommunen den till polisen, Skatteverket och miljöförvaltningen för att få höra vad de tycker om ansökan.

Kommunen är också tillsynsmyndighet. De har huvudansvaret för tillsynen. Ofta gör kommunen tillsyn tillsammans med polisen som också är tillsynsmyndighet. För att finansiera sin tillsyn har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. Kommunen är den myndighet som har möjlighet att återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren missköter sig.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för hela länet (regional tillsynsmyndighet) och ska stödja kommunerna i deras arbete. Länsstyrelsen ska också se till att kommunerna följer alkohollagens regler när de meddelar tillstånd.

Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet för hela landet. De ska stödja kommunerna, polisen och länsstyrelserna i deras arbete. Myndigheten ger ut riktlinjer och allmänna råd till de andra tillsynsmyndigheterna.

Kommunerna, polisen, länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndigheter med stöd av reglerna i alkohollagen. Du kan även få tillsynsbesök av andra myndigheter som gör tillsyn med stöd av annan lagstiftning. Skatteverket kontrollerar personalliggaren och kassaapparaten, miljöförvaltningen kontrollerar att det är rent och snyggt i köket och räddningstjänsten som kontrollerar brandsäkerheten.

Alla myndigheter har rätt att göra tillsyn utan att det anmäls i förväg. Om en din restaurang får ett tillsynsbesök är du alltid skyldig att låta myndigheten/myndigheterna få tillträde och tillgång till handlingar som rör verksamheten samt utan ersättning hjälpa till vid tillsynen. De handlingar som myndigheterna kan efterfråga kan vara fakturor, personalliggaren, kassarapporter. Du kan också bli ombedd att ta ut en x-bong, hjälpa till att räkna kassan och att lämna varuprov.

Din bokföring måste vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som bedriver restaurangrörelse ska på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp bokföringshandlingarna. Mer om vad som avses med god bokföringssed kan du läsa under rubriken bokföringslagen.

Allmänt om serveringstillstånd

Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara säljas av den har särskilt tillstånd (serveringstillstånd). För försäljning av folköl räcker det med att man anmäler till kommunen att man tänker sälja och att man även säljer matvaror i butiken eller har en restaurangrörelse som säljer tillredd eller tillagad mat.

Det är kommunen där restaurangen ligger som meddelar serveringstillstånd. Ansökan ska göras skriftligen. Ansökningsblanketter hittar du vanligen på kommunens hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift. Ansökningsavgiften varierar från kommun till kommun. Om du av någon anledning skulle få avslag på ansökan så får du inte tillbaka dina pengar. Kommunen har även rätt att ta ut en årligtillsynsavgift. Även denna avgift varierar från kommun till kommun.

Den som fått serveringstillstånd är skyldig att meddela kommunen när man har för avsikt att påbörja verksamheten. Även verksamheten läggs ned eller det sker ett längre avbrott i verksamheten ska detta anmälas. Om tillståndshavaren är ett bolag ska förändringar i ägarkretsen anmälas till kommunen. Anmälan ska ske i förväg.

Serveringstillståndet gäller en viss lokal. Lokalen ska vara så utformad att personalen kan ha kontroll över vad som sker. Servering får bara ske i den godkända lokalen. Gästerna får inte ta med sig egen alkoholdryck i lokalen. De får heller inte ta med sig alkoholdryck ut från lokalen. Folköl är dock tas med från ett serveringsställe. Gästerna kan även tillåtas att ta med sin egen folköl.

En grundläggande förutsättning för att få serveringstillstånd är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vilket innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard. Restaurangen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser inom restaurangområdet, en överblickbar serveringsyta och en god standard på den allmänna utrustningen.
För att få servera alkohol på en uteservering måste du utöver tillståndet från kommunen även ha polisens tillstånd för själva uteserveringen. Själva uteserveringen ska vara tydligt avgränsad.

För att undvika allvarliga brandolyckor måste lokalen även vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt att all personal vet vad de ska göra om det skulle börja brinna och att alla utrymningsvägar hålls fria och att utrymningsskyltarna fungerar som de ska.

Det finns dock ett undantag där serveringstillstånd inte behövs och det är om serveringen

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Det är inte ofta alla dessa kriterier är uppfyllda. Grundregeln är alltså att all försäljning av alkohol kräver serveringstillstånd.

  Servering av alkoholdrycker

  Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

  Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel eller till den som inte fyllt 18 år. Alkoholdryck får heller inte lämnas ut om det kan antas att annan än den som beställt drycken kommer att dricka upp den (langning). Det är den som lämnar ut drycken som har skyldighet att se till att ingen under 18 år eller märkbart påverkad gäst blir serverad. Tänk därför på att inte lämna ut en alkoholdryck om du inte är säker på vem som kommer att dricka upp den. Den kan lämnas vidare till någon som är under 18 år eller märkbart påverkad. I ett sådant fall är det alltid den som serverat drycken som har ansvaret. I lagen står det att den som lämnar ut alkoholdryck ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.

  Serveringstillståndet gäller för ett visst avgränsat utrymme. Det finns dock möjlighet för flera tillståndshavare att efter ansökan och medgivande av kommunen disponera ett gemensamt serveringsutrymme. Denna möjlighet kan användas både vid stadigvarande servering men framförallt vid olika typer av festivaler och liknande. Alla lokaler som används för servering till allmänheten eller till slutet sällskap ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.

  Serveringstillstånd kan ges för

 • servering till allmänheten
 • företag eller annat slutet sällskap
 • Om tillståndet är stadigvarande kan det avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod.
  När det gäller tillfälliga tillstånd kan de avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.
  Tillståndet kan avse spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker.

  Provsmakning av alkoholdrycker vid arrangemang som är riktade till allmänheten (t.ex. en vinmässa) är tillåten under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som omfattas av de drycker som ska provsmakas. Sådan provsmakning ska alltid anmälas till kommunen i förväg. Det är även möjligt för en eller flera partihandlare att få ett tillfälligt tillstånd för provsmakning.

  Vid provsmakning behöver det inte finnas lagad mat. Provsmakning betyder inte att provet är gratis. Även här gäller att alkoholdrycker inte får lämnas som gåva. Lagstiftaren har tänkt sig att det bara är en liten mängd som ska provsmakas.
  Även den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och som har permanent serveringstillstånd kan efter anmälan till kommunen erbjuda provsmakning. Finns inte stadigvarande tillstånd går det att söka särskilt tillstånd för provsmakning.

  Om provsmakningen avser allmänheten ska anmälan förutom tillståndshavarens namn och organisationsnummer även uppgift om:

 • serveringsställe
 • namn på de partihandlare om ska delta som utställare
 • hur ordning och nykterhet ska säkerställas
 • hur betalning ska gå till och
 • dag och tid för arrangemanget
 • Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker och vill krydda spritdryck för försäljning som snaps i den egna rörelsen ska anmäla detta till kommunen.

  Till anmälan ska, utöver uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer, bifogas uppgift om:

 • serveringsställets namn
 • vilken spritdryck som ska användas
 • vilka kryddor som ska användas
 • vilken mängd som årligen ska kryddas
 • Kryddning av den egna snapsen är det enda undantaget från förbudet att tillverka. omförpacka eller buteljera alkoholdrycker. Tanken är att framställningen ska ske i liten skala. För att blanda egna shots krävs tillverkningstillstånd.
  Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan få ett stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att företagaren har ett eget kök för tillredning av mat. Cateringtillstånd kan sökas och beviljas i flera kommuner men det räcker med att företagaren har ett eget kök i en kommun. Varje cateringtillfälle ska anmälas i kommunen på en särskild blankett. Lokalen i vilken arrangemanget ska bedrivas ska godkännas av kommunen vid varje anmälningstillfälle.

  Till anmälan ska, utöver uppgift om tillståndshavarens namn och organisationsnummer, bifogas uppgift om:
  adress

 • dag och tid för arrangemanget
 • antal personer i det slutna sällskapet
 • lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Om serveringen sker i hemmet eller annan privat lokal behöver inte uppgift om lokalen lämplighets brandsäkerhetssynpunkt lämnas.
  De hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd kan även bedriva servering av alkoholdrycker på hotellrummen (rumsservering). På ett sådant rum kan även servering ske från minibar. Det är serveringspersonalen som ska lämna ut alkoholdrycken. Gästen själv kan inte tillåtas hämta den. Även på hotellrum gäller att man inte lämnar ut alkoholdryck till person under 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel.

  Den som har tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten eller stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap får endast köpa de alkoholdrycker som behövs i rörelsen från Systembolaget(detaljhandelsbolaget) eller partihandlare. Den som har tillfälligt serveringstillstånd får bara köpa alkoholdryckerna från Systembolaget.

  Flera tillståndshavare kan gå samman och ansöka om att få disponera ett gemensamt serveringsområde(t.ex. i en Galleria eller under en festival). Om kommunen meddelar ett sådant serveringstillstånd så ansvarar varje enskild tillståndshavare för att det råder ordning och nykterhet inom serveringsområdet. Vid misskötsamhet som inte kan härledas till någon särskild tillståndshavare ska hela det gemensamma tillståndet återkallas, men varje tillståndshavare får behålla sitt eget tillstånd och avgränsa det på vanligt sätt.

  Under hela den tid servering pågår måste det finnas en serveringsansvarig närvarande. Tillståndshavaren/tillståndshavarna är med automatik serveringsansvariga, men all övrig personal som ska vara serveringsansvarig måste anmälas till kommunen. En sådan anmälan kostar ingenting. Någon prövning görs inte av en serveringsansvarig. Det räcker med att tillståndshavaren anser att personen är lämplig för uppgiften. För att vara serveringsansvarig måste man ha fyllt 20 år. Den som utses till serveringsansvarig ska vara en person som tillståndshavaren kan lita på. En person som kan träda in i tillståndshavarens ställe om inte han är på plats, en person som kan hjälpa till om det blir myndighetskontroll eller som kan klara av svårare situationer som kan uppstå på restaurangen.

  All personal som anlitas som köks- eller serveringspersonal ska vara anställd av tillståndshavaren eller ett bemanningsföretag. Detta gäller även annan personal som har betydelse för ordning och nykterhet på stället, t.ex. entrévärdar. Även kassa- och garderobspersonal kan räknas hit om kommunen skulle anse att de har betydelse för ordning och nykterhet. Förordnade ordningsvakter har stor betydelse för ordning och nykterhet men eftersom de står under kontroll av polisen behöver de inte vara anställda av tillståndshavaren eller av bemanningsföretag.

  Restaurangskolor och restauranger som låter elever arbete i utbildningssyfte behöver inte ha eleverna anställda.
  Kommunen beslutar om restaurangernas serveringstider. Om inte kommunen beslutar annat får servering av alkoholdrycker på restaurang ske mellan kl. 11.00- 01.00, den s.k. normaltiden. Om kommunen anser att det är lämpligt att servera efter kl. 01.00 har man rätt att ge senare serveringstid. När kommunen bestämmer serveringstidens längd ska de ta stor hänsyn till vad polisen och miljöförvaltningen anser. Polisen kan ha synpunkter på om restaurangen ligger i ett känsligt område och miljöförvaltningen kan ha synpunkter om det ligger bostäder i närheten av restaurangen. Om kommunen vill begränsa möjligheten att ha öppet efter kl. 01.00 ska detta framgå av kommunens alkoholpolitiska riktlinjer.

  Trettio minuter efter serveringstidens utgång måste alla gäster ha lämnat lokalen. En restaurang med serveringstillstånd till kl. 01.00 ska alltså vara tom kl. 01.30. Naturligtvis får personalen stanna kvar för att räkna kassan och för att städa men det får inte finnas några gäster i lokalen. Gästerna har således 30 minuter på sig att dricka upp sina drycker. Under denna tid är det tillåtet att servera folköl och alkoholfria drycker.

  Priset på en alkoholdryck får inte sättas lägre än inköpspriset plus skäligt tillägg. Det skäliga tillägget anses vara 25 procent, vilket innebär att en dryck som kostar 100 kr inköp som lägst kan säljas för 125 kr. Det är viktigt att prissättningen är sådan att försäljning av drycker med högre alkoholhalt inte främjas på bekostnad av de med lägre alkoholhalt. Något högsta pris för vad en alkoholdryck får kosta på restaurang finns inte.

  Det är inte tillåtet med kampanjer som köp två betala för en. En sådan kampanj bryter även mot marknadsföringsreglerna. Däremot är det tillåtet med s.k. Happy Hour under förutsättning att alla alkoholsvagare drycker sänks procentuellt lika mycket som Happy Hour drycken. Om priset på en stor starköl sänks med 30 procent under en viss tid måste alla alkoholsvagare drycker procentuellt sett sänkas lika mycket. Under den tid restaurangen har Happy Hour bör det även finnas en särskild Happy Hour meny där maten är billigare än vanligt.

  Det ska alltid finnas s.k. lättdrycker (alkoholfria drycker) att beställa. Gästerna får inte ta med sin egen alkoholdryck in på restaurangen. Bara de drycker som köpts in från Systembolaget eller från en partihandlare får säljas. Detta innebär att om någon vill ta med egen alkohol till sin födelsedagsfest men låta restaurangen stå för maten och serveringen av dryckerna så är detta inte möjligt. Inte heller får gästerna ta med sig spritdryck, vin, starköl eller annan jästalkoholdryck som är inköpt på restaurangen från serveringsstället. Folköl utgör dock ett undantag. Sådan dryck får tas med till restaurangen och även tas med från restaurangen. Om en gäst kommer till restaurangen och har en systemkasse med sig bör du be gästen att få ta hand om kassen till dess gästen går hem.

  Den som driver restaurang får inte bjuda sina gäster på alkoholdryck. Om du vill kompensera en gäst för att något blivit fel vid serveringen kan du i stället bjuda på någon maträtt. En partihandlare har rätt att bjuda en tillståndshavare och hans personal på alkoholdryck för att t.ex. marknadsföra ett nytt vin.

  Alkoholdryck som inte får säljas i en butikslokal får heller inte finns i en sådan lokal. För servering till passagerare på tåg i internationell trafik gäller inte alkohollagens regler. Om du säljer din restaurang kan du även sälja ditt lager av alkoholdrycker till köparen om denne har rätt att bedriva restaurangrörelse. Du har även rätt att sälja till Systembolaget (detaljhandelsbolaget). Det samma gäller om du av någon anledning lägger ned rörelsen.

  Om en tillståndshavare går i konkurs upphör tillståndet omedelbart att gälla. Vid en konkurs utses alltid en konkursförvaltare. Vill konkursförvaltaren att verksamheten ska fortsätta under hans ledning ska han göra en ny ansökan hos kommunen. Kommunen är skyldig att behandla en sådan ansökan med förtur.

  Om den som har serveringstillstånd dör eller blivit omyndigförklarad och vill dödsboet eller förvaltaren fortsätta verksamheten ska detta anmälas till kommunen inom två månader. Har anmälan inte inkommit inom två månader upphör tillståndet att gälla.

  Servering av folköl

  Servering av folköl ska anmälas till kommunen innan serveringen påbörjas. Servering får inte ske om anmälan inte gjorts. För att få servera folköl krävs att mat samtidigt serveras. Den som har serveringstillstånd för andra alkoholdrycker behöver inte särskilt anmäla att folköl serveras. Om du har mat för avhämtning får du även sälja folköl som kunden får ta med hem. Det gäller bara folköl, inga andra alkoholdrycker.

  Särskilt om ordning och nykterhet och servering till underåriga

  Alkohollagen är en social skyddslagstiftning vilket bland annat innebär att personalen som serverar alkoholdrycker ska motverka berusningsdrickande och undvika att servera gäster under 18 år.

  Det ska råda god ordning i hela restauranglokalen. Även på sådan ställen i lokalen där alkoholservering inte sker, t.ex. toaletter och entré. Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska inte få komma in på restaurangen. En gäst som av någon anledning blivit märkbart påverkad på restaurangen ska avvisas. Så fort personalen noterar att en gäst är märkbart påverkad ska serveringen avbrytas. Bäst är naturligtvis om serveringen avbryts innan gästen hunnit bli märkbart berusad.

  Även gäster som stör ordningen utan att vara märkbart påverkade ska avvisas. Det kan vara en allmänt bråkig gäst eller gäster som röker, bedriver olagligt spel eller ägnar sig åt andra former av olaglig verksamhet.

  Den som serverar en gäst ska alltid förvissa sig om att mottagaren av alkoholdrycken har fyllt 18 år. I tveksamma fall be alltid gästen om legitimation. Om gäster saknar legitimation ska servering nekas. Även en gäst som är under 18 år har sina föräldrar med sig och de vill att barnet serveras alkoholdryck ska servering nekas.

  Var särskilt uppmärksam om en gäst beställer t.ex. fyra starköl i baren. Vem är det som ska dricka upp ölen? Finns det risk för langning? Kan ölen överlämnas till någon som är märkbart påverkad? Det är alltid den som lämnar ut alkoholdrycken som har ansvar för att den inte överlämnas till någon underårig eller märkbart påverkad gäst.

  Det går aldrig att skylla på att en ordningsvakt eller entrévärd släppt in en person under 18 år eller en märkbart påverkad person. Det är alltid den som serverar som har det yttersta ansvaret.

  Den som medvetet eller av misstag serverat en gäst som är under 18 år eller en märkbart påverkad gäst kan dömas till böter eller fängelse i sex månader. Härutöver risker naturligtvis tillståndshavaren att förlora sitt serveringstillstånd eftersom det skett ett brott mot alkohollagens regler.

  Alkoholens medicinska effekter

  För att få dricka alkohol på restaurang måste du ha fyllt 18 år. En anledning till det är att ju tidigare du börjar dricka desto större är risken att du senare i livet utvecklar ett alkoholberoende. En annan anledning är att alkohol också kan skada hjärnans utveckling hos unga människor eftersom den ännu inte är fullt utvecklad. Denna utveckling gäller framförallt förmågan att förutse konsekvenserna av sina handlingar vilket gör att de har svårare att märka när de blir berusade och blir ofta alldeles för berusade.

  Många unga säger att de under berusning hamnat i slagsmål, haft sex som de inte ville eller oskyddat sex. Dessutom är cirka 80 procent av all våldsbrottslighet kopplad till alkoholkonsumtion. Nästan alla som prövat narkotika har varit berusade.
  Standardglas är ett internationellt mått på alkoholmängd. Ett standardglas motsvarar cirka 4 cl fyrtioprocentig sprit. Ett standardglas är det samma som

 • 33 cl starköl
 • 50 cl folköl
 • 4 cl starksprit
 • 15 cl vin
 • 8 cl starkvin
 • En kvinna bör inte dricka mer än 9 standardglas under en vecka och aldrig mer än 3 glas vid samma tillfälle. Minst en eller två dagar i veckan bör vara alkoholfria.

  En man bör inte dricka mer än 14 standardglas i veckan och aldrig mer än 4 glas vid samma tillfälle. Även en man bör ha minst en eller två alkoholfria dagar i veckan. För en del människor kan även dessa mängder vara för mycket. Det tar cirka två timmar för levern att bryta ned ett standardglas. Nedbrytningen kan inte påskyndas av om du badar bastu, dricker kaffe eller motionerar. Du kan helt enkelt inte påverka kroppens nedbrytning av alkohol.

  Ju snabbare och ju mer alkohol du dricker desto mer berusad blir du. Om en person som väger cirka 75 kilo dricker sex stora starköl på några timmar hinner levern inte bryta ned den första ölen förrän personen fyller på med nästa. En efter en lägger sig varje öl ovanpå de tidigare och personen kommer snabbt upp i en berusningsnivå på över 2 promille. Ju starkare dryck du dricker desto snabbare blir du berusad.

  Ju mer du väger desto större mängder alkohol kan du dricka. En kvinna tål oftast mindre alkohol än en man. Om en kvinna dricker två tredjedelar av vad en man dricker så kommer de upp i ungefär samma promillehalt. Att det är så beror på att kvinnor oftast väger mindre än en man och har mindre vätska i kroppen att späda ut alkoholen med.
  Om du äter samtidigt som du dricker tar det längre tid för alkoholen att komma ut i blodet. Levern får då mer tid för att bryta ned alkoholen och du blir inte lika berusad som om du dricker på fastande mage. Genom att äta en ordentlig måltid i samband med att du dricker alkohol kan du nästan halvera din promillehalt.

  Not. Uppgifterna i detta avsnitt ät hämtade från STAD-utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering”.

  Detaljhandel med folköl

  Detaljhandel med folköl ska alltid anmälas till den kommun där butiken är belägen. Du får inte börja försäljningen förrän du gjort anmälan. Den som bedriver detaljhandel ska utöva så kallad egenkontroll över verksamheten. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt egenkontrollprogram. Detaljhandlaren ska också se till att all personal har de kunskaper som krävs för att bedriva verksamheten, d.v.s. personalen ska känna till åldergränser och i vilka situationer det inte är tillåtet att sälja folköl.

  Marknadsföring av alkoholdrycker

  All marknadsföring av alkoholdrycker ska ske med måttfullhet. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Med detta avses bl. a. att det inte är tillåtet att göra reklam för en viss alkoholdryck med hjälp av stora affischer inne på restaurangen. Det är heller inte tillåtet att ha särskilda kampanjer som ”Nu tömmer vi baren” eller ”Köp två betala för en”.

  Det är dock tillåtet att ha s.k. Happy Hour under förutsättning att alla alkoholsvagare drycker rabatteras lika mycket som Happy Hour drycken. Under den tid restaurangen har Happy Hour bör det även finnas en särskild Happy Hour meny där även maten är billigare än vanligt. Det är även tillåtet att ha kombinationserbjudan som ”En plankstek och en starköl” om restaurangen samtidigt erbjuder ”En plankstek och en lättöl eller annan lättdryck” till ett betydligt lägre pris. Priset ska sättas så att det inte blir lockande att köpa en alkoholstarkare dryck på en alkoholsvagares bekostnad.

  Marknadsföring av alkoholdrycker får inte rikta sig särskilt till eller skildra ungdomar som inte fyllt 25 år.

  Den som driver restaurang får inte bjuda sina gäster på alkoholdryck. Om du vill kompensera en gäst för att något blivit fel vid serveringen kan du i stället bjuda på någon maträtt.

  Att vi har alkoholreklam på många tv-kanaler beror på att dessa oftast sänder från England och det kan vi inte styra över här i Sverige.

  Krav på person och lokal

  Alkohollagen ställer stora krav på de som söker tillstånd att få servera alkoholdrycker. De sökande ska vara personligt och ekonomiskt lämpliga.

  För att vara personligt lämplig krävs att sökanden

 • inte är straffad för några allvarligare brott de senaste tre åren
 • avlägger ett prov hos kommunen som visar att sökanden har kunskaper i alkohollagen och anslutande författningar
 • har fyllt 20 år.
 • För att vara ekonomiskt lämplig krävs att sökanden

 • inte är restförd för skatter och avgifter eller har allvarliga ekonomiska anmärkningar
 • är registrerad för moms och arbetsgivaravgift
 • kan redovisa för hur köpet av restaurangen finansierats
 • Om sökanden är en juridisk person (aktiebolag eller handelsbolag) måste alla personer som ingår i bolaget ha en god personlig vandel och uppfylla det ekonomiska lämplighetskravet. Dock räcker det med att hälften av bolagsmännen har kunskap om alkohollagen.

  Kommunen har alltid rätt att göra en prövning av alla personer som man tror kommer att ha ett betydande inflytande över rörelsen. Sådan person brukar kallas PBI (Person med Betydande Inflytande). Detta innebär att en person som satsat mycket pengar i en rörelse eller person som på annat sätt kan antas påverka verksamheten ska prövas hos polisen och Skatteverket. Om en eller flera bolagsmän byts ut efter det att bolaget fått tillstånd ska detta anmälas till kommunen som på vanligt sätt prövar de nya bolagsmännens lämplighet.

  Vid stadigvarande servering till allmänheten ställer lagen krav på att sökanden ska ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen. Restaurangen ska kunna servera ett varierat utbud av lagad eller på annat sätt tillredd mat fram till kl. 23.00. Ny matlagningsteknik, såsom t.ex. sous-vide teknik, utgör i sig inte något hinder, men utrustningen måste hålla en viss standard, t.ex. ska inte vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn anses vara tillräcklig utrustning. Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett antal enklare rätter, t. ex kalla rätter och maträtter som värms i mikrovågsugn.
  På serveringsstället ska det även finnas ett lämpligt antal sittplatser för matserveringen. Om det finns en drinkbar ska den utgöra en mindre del av serveringsställets totala yta och ligga i anslutning till matsalen.

  Kravet på servering av mat innebär att tillståndshavaren ska kunna servera lagad eller på annat sätt tillredd mat. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär att råvaror på något sätt ska ha förädlats. Enbart sallader eller smörgåsar är inte tillredd mat i lagens mening och tillgodoser heller inte kravet på ett varierat utbud av maträtter. Tillståndshavare ska kunna erbjuda sina gäster såväl förrätter, som huvudrätter och efterrätter.

  Det är inte något nödvändigt krav att varma maträtter kan serveras, förutsatt att matutbudet och förhållandena i övrigt har den allmänna standard som krävs för serveringstillstånd. Däremot kan serveringstillstånd inte medges om enbart enklare rätter, såsom t.ex. smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd är det enda som erbjuds. Detta innebär att gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen inte kan komma ifråga för att få serveringstillstånd. Vad som ovan skrivits om kök och matutbud gäller även för cateringverksamhet.

  Om en ansökan avser tillfälligt tillstånd till allmänheten eller servering till slutet sällskap räcker det med att tillhandahålla tillredd mat. I dessa sammanhang ställer lagstiftaren med andra ord inte lika stora krav på maten som vid servering till allmänheten.

  Vid pausservering på teater eller konsertlokal och vid provsmakning behöver det inte finnas lagad eller tillredd mat.
  Alla lokaler som används för servering till allmänheten eller till slutet sällskap ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.
  Kravet på personlig och ekonomisk lämplighet liksom kravet på köket gäller självklart även efter det att serveringstillstånd meddelats. Om en tillståndshavare döms för någon form av brottslighet eller visar sig vara ekonomisk olämplig kan tillståndet återkallas.

  Om miljöförvaltningen vid kontroll konstaterar att köket inte längre uppfyller lagens krav kan de förbjuda fortsatt verksamhet. I ett sådant fall då en tillståndshavare inte längre kan servera mat får heller inte alkoholdrycker serveras.
  Kommunen kan avslå en ansökan även om sökanden uppfyller alla krav på lämplighet om kommunen anser att serveringen har en olämplig belägenhet eller kan befaras medföra störningar i fråga om ordning och nykterhet eller om kommunen anser att det finns särskild risk för människors hälsa. Med belägenhet menas geografisk belägenhet, t.ex. närhet till en skola eller känsligt bostadsområde. Om kommunen har sådana tankar ska det framgå av kommunens riktlinjer.

  Den svenska alkoholpolitiken

  I alkohollagen (2010:1622) finns bestämmelser om servering av alkoholdrycker. I lagen finns även bestämmelser om tillverkning, marknadsföring och införsel eller import av alkoholdrycker och handel med sådana varor. Lagen gäller också tillverkning av sprit samt införsel, import, utförsel, export och handel med sprit samt handel med alkoholhaltiga preparat.

  Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens skadeverkningar. Målet ska nås genom insatser som motverkar skadligt dryckesbeteende och bidrar till minskad alkoholkonsumtion. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på området. Det är särskilt viktigt att lagen ger barn och unga det skydd de behöver.

  Alkoholskatten och detaljhandelsmonopolet (Systembolaget) är de viktigaste alkoholpolitiska verktygen för att nå målet. Genom skattebestämmelserna och Skatteverkets och Tullverkets kontroll regleras tillgängligheten och flödet av alkoholhaltiga varor i landet. Genom Systembolaget har samhället kontroll över den allmänna tillgängligheten till alkoholdrycker, och i alkohollagen finns bestämmelser som rör hanteringen av alkoholdrycker.

  Alkohollagen är i första hand en social skyddslagstiftning som är till för att

 • motverka berusningsdrickande
 • motverka alkoholservering till underåriga
 • I lagen finns det särskilda regler för hur serveringen ska gå till och vem som får servera. Försäljningen ska ske på sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras och den som har hand om serveringen ska se till att det råder ordning och nykterhet på restaurangen.

  Alkohollagen ställer krav på att serveringspersonalen tar ansvar för sina gäster genom att

 • förebygga och minska berusningsdrickandet
 • förebygga och minska risken för sociala och medicinska skador
 • För att få handla på Systembolaget måste du ha fyllt 20 år. För att få handla folköl och för att bli serverad alkoholdryck på restaurang måste du ha fyllt 18 år. Anledningen till att du inte behöver vara 20 år för att bli serverad på restaurang är att här förväntas serveringen ske under uppsikt av ansvarstagande personal.

  En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken och skyddet för folkhälsan är att samhället har en effektiv kontroll av att lagar och regler följs. När det gäller servering av alkohol på restaurang har flera myndigheter ansvar för tillsyn.

  Folkhälsomyndigheten som är landets högsta nationella tillsynsmyndighet ansvarar för den övergripande tillsynen av att alkohollagens regler efterlevs. Myndigheten ger allmänna råd och skriver föreskrifter som länsstyrelserna, kommunerna, polisen och tillståndshavarna har att rätta sig efter. Nedanstående myndigheter har tillsynsansvar med stöd av bestämmelserna i alkohollagen.

  Länsstyrelserna har tillsyn inom länet och är regional tillsynsmyndighet (länet). Länsstyrelserna ska även hjälpa kommunerna med råd och stöd.

  Kommunerna har huvudansvaret för den dagliga tillsynen av servering på restaurang. Kommunen är den myndighet som meddelar serveringstillstånd och som kan meddela erinran, varning eller återkalla ett serveringstillstånd för en tillståndshavare som inte sköter sig. Varje kommun ska ha alkoholpolitiska riktlinjer. Riktlinjerna bör ge den som söker serveringstillstånd vägledning om vad som gäller enligt lagen men också en redogörelse för de lokala överväganden som kommunen kan ha gjort. Riktlinjerna kan t.ex. innehålla lokala bestämmelser om att kommunen inte meddelar serveringstillstånd efter ett visst klockslag eller att kommunen inte tillåter alkoholservering i sina skol -och idrottsanläggningar.

  Polisen har också ett stort ansvar för tillsynen av att alkoholserveringen sker på rätt sätt. Polisen gör ofta tillsyn tillsammans med kommunen. Polisen är också en obligatorisk remissinstans vilket betyder att en kommun inte får fatta ett beslut om stadigvarande serveringstillstånd om polisen inte fått yttra sig. Tanken är att polisen yttrande ska ha stor betydelse när kommunen fattar sitt beslut.

  Andra myndigheter som också har tillsynsansvar men med stöd av annan lagstiftning är,

 • Konsumentverket ska övervaka att reglerna för marknadsföring av alkoholdrycker följs. De gör sina kontroller med stöd av Marknadsföringslagen (2008:486).
 • Skatteverket kontrollerar kassaapparaterna och personalliggarna. De gör sin tillsyn med stöd av Lag (2007:592) om kassaregister m.m. och Lag (2006: 575) om särskild skattekontroll i vissa branscher. De kan också vara sakkunniga åt annan tillsynsmyndighet.
 • Räddningstjänsten kontrollerar att lokalerna där servering sker är brandsäkra. De gör sin kontroll med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
 • Kommunernas miljöförvaltningar kontrollerar att livsmedelslagstiftningen efterlevs och att onödigt buller inte uppstår. De gör sina kontroller med stöd av Livsmedelslagen (2006:804).
 • Definitioner

  Med alkoholdryck avses en dryck som överstiger 2,25 volymprocent. Alkoholdryck delas enligt alkohollagen in i följande grupper; spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt som inte överstiger 2,25 volymprocent kallas för lättdryck.

  Alkoholdrycker delas in i följande kategorier.

  Med spritdryck avses en dryck som innehåller sprit. Med sprit menas en dryck som framställts genomdestillering eller annan kemisk process och som innehåller alkohol.

  Med vin avses en dryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft. Till vin räknas även sådant vin som i framställningen tillsats sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.
  Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol kallas för folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent kallas för starköl.
  Annan jäst alkoholdryck är ett nytt begrepp som infördes i lagen den 1 januari 2011. Med annan jäst alkoholdryck avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl. Hit räknas cider, mjöd och maskrosvin.

  Med tillverkare avses den som yrkesmässigt tillverkar varor alkoholprodukter. För att få tillverka alkoholdrycker krävs särskilt godkännande.

  Med detaljhandel avses försäljning till konsument om försäljningen sker över disk. Om försäljningen sker på restaurang kallas det för servering.

  För detaljhandel med folköl krävs inget tillstånd. Det räcker med en anmälan till kommunen och att man i butiken säljer livsmedel.

  Med partihandel avses försäljning av alkoholdrycker till restaurang för att användas i restaurang rörelsen. Partihandlare kan även sälja till annan partihandlare och till Systembolaget.

  För att få bedriva partihandel krävs särskilt godkännande.

  new_usr
  paid_21
  Köp utbildningen